Dhurrumuwuy Marika Yolngu, Arnhem Land NT, Australia, b. 1981