Samson Bonson Barrihdjowkeng, Central Arnhem Land, NT, Australia, b. 1968